พจ.ยะลา ร่วมเอามื้อสามัคคี วิถียาลอ (จาโปตาแง) “โคก หนอง นา พช.เมืองยะลา”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี (จาโปตาแง) บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา กล่าวรายงานฯ

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรมเอามื้อสามัคคี (จาโปตาแง) ในวันนี้ รู้สึกยินดีที่เห็นภาพส่วนราชการ ได้มาร่วมกันต่อยอดกิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน เพราะการเอามื้อสามัคคี เป็นการนำสรรพกำลังที่มีอยู่ไม่ว่าจะส่วนราชการ ภาคีและเครือข่ายการพัฒนา มาต่อยอดเติมเต็มให้ครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้

โดยจากการพูดคุยกับนายดือราแม ลาเต๊ะ เจ้าของแปลง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “โคก หนอง นา พช.” ให้เป็นทางรอดในการดำรงชีวิตของเขา ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤตหรือในภาวะปกติ ก็สามารถพึ่งตนเองได้ และจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้มาศึกษา รวมถึงการฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมวันนี้จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ ต่อยอด เติมเต็มซึ่งกันและกัน เป็นการเริ่มต้นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ที่จะเป็นทางรอดของพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และอีกประการหนึ่งจะเป็นทางเลือกให้พี่น้องประชาชนในการพึ่งตนเอง เรียนรู้ในการแบ่งปัน เรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน พยายามต่อยอดให้มีธนาคารพันธุ์ผัก ตลาดแบ่งปันผัก และการสร้างนวัตกรรม เช่น แปรรูปอาหาร แปรรูปเป็นสินค้า OTOP เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทางด้าน นายปัญญา น่วมประวัติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา มีความรู้สึกชื่นชม ยินดี กับเจ้าของแปลง ที่มีความตั้งใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชา หลักกสิกรรมธรรมชาติ นำมาดำเนินการปรับใช้ให้เห็นเชิงประจักษ์เป็นและเป็นรูปธรรม สามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ในส่วนของนางบุศราคำ หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานประมงอำเภอเมืองยะลา ได้มาให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณสมบัติ คุณภาพน้ำ ให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงปลา และมีความพร้อมที่สนับสนุนพันธุ์ปลามา ให้แก่ครัวเรือนต่อไป

โดยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในครั้งนี้ มีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมจัดกิจกรรมจาโปตาแง (เอามื้อสามัคคี) ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) นายดือราแม ลาเต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ โดยกำหนดกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย ย่ำนา การห่มฟาง เพื่อปรับสภาพดิน การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เช่น ต้นเพกา ต้นสะเดา ต้นมะม่วงเบา ทับทิมสยาม มะนาว และการปลูกหญ้าแฝก

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 3 แห่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 312,000 บาท โดยจัดทำสัญญา PO แล้ว คิดเป็นร้อยละ 66.67 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564)

https://yala.cdd.go.th/2021/07/08/yala2473