รองผู้ว่าอยุธยา เป็นประธานประชุมติดตามการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมแนะนำตัวผู้จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย คนใหม่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย (คพรฟ.)

โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานของ คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินตามประกาศ กกพ. กำหนด ตำบลคลองหก งบประมาณ 300,000 บาท ผู้ได้รับการสรรเงินกองทุนฯ วังน้อย ได้รายงานผลและขอเบิกเงินโครงการดังกล่าว ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ รวม 3 ราย ได้แก่ นางยุพิน ไผ่งาม บ้านเลขที่ 110/2 หมู่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง เป็นเงิน 20,000 บาท นายณรงค์ คิดควร บ้านเลขที่ 34 หมู่ 4 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง เป็นเงิน 20,000 บาท และนางสมบัติ หนูสิงห์ บ้านเลขที่ 110/1 หมู่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้บ้านบางส่วน เป็นเงิน 5,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำตัวผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายอาวุธ วงศ์ประเสริฐ และรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนด้านการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด