จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานแนวทางการช่วยเหลือกรณีคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งที่มีอาการทางจิตเวช รวมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2565

โดยที่ประชุมได้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งที่มีอาการทางจิตเวช และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกระบวนงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 รวม 4 ขั้นตอน ได้แก่ การรับเข้า การคัดกรอง การคุ้มครอง และการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานการให้บริการคนไร้ที่พึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง 30 มิถุนายน 2564 รวม 92 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สถิติการให้บริการคนไร้ที่พึ่ง พบกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 92 ราย

โดยพบกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดคือได้รับแจ้งจากหน่วยงานเครือข่าว เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล อบต. เทศบาล เป็นต้น จำนวน 44 ราย รองลงมาคือจากการลงพื้นที่สำรวจ จำนวน 15 ราย เป็นต้น โดยจำแนกประเภทเป็น คนไร้ที่พึ่ง 83 ราย จิตเวช 6 ราย และขอทาน 3 ราย สำหรับความช่วยเหลือของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วทั้ง 92 ราย โดยเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 26 คน รวมถึงการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่บริเวณวัด ตลาดนัด สถานีขนส่งมวลชน สถานีรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 22 ครั้ง พบกลุ่มเป้าหมาย 12 ราย การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ้น 808 ราย เป็นเงิน 2,374,000 บาท นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2565 ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 5 ยุทธศาสตร์ 8 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,880,000 บาท