คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา สั่งขยายเวลาปิดตลาดใหญ่วังน้อยอีก 7 วัน

เพื่อให้ตลาดแก้ปัญหาความหนาแน่นของแผงขาย รวมถึงให้ปิดหอพักในเขตพื้นที่ อ.วังน้อย รวม 3 แห่ง ชั่วคราว 14 วัน จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 8 กรกฎาคม 64 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามและกำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 3,066 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 27 ราย ในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอวังน้อย หลังจากดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก จำนวน 810 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 179 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 94 ราย กลุ่มพนักงานแฟคเตอรี่แลนด์ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จำนวน 44 ราย และกลุ่มแรงงานต่างด้าวตลาดใหญ่วังน้อย จำนวน 26 ราย โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่ง ที่ 1689/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ให้ปิดบริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด ไว้เป็นการชั่วคราว 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 64

เพื่อให้บริษัทจัดทำแผนเตรียมการเปิดดำเนินการเสนอคณะกรรมการฯ ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ มีมติเห็นชอบแผนการเตรียมการเปิดดำเนินการของบริษัทตามขั้นตอนข้อกำหนดตามมาตรการด้านสาธารณสุข และกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมและป้องกันจำกัดวงจรการแพร่ระบาด จึงมีคำสั่งให้ปิดหอพัก จำนวน 3 แห่ง ใกล้เคียง บริษัท ลอสคัม (ประเทศไทย) จำกัด โดยให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อนำผู้ติดเชื้อโควิดเข้าระบบการรักษาพยาบาล และเป็นสถานที่กักตนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 64

ส่วนสถานการณ์ควบคุมโรคโควิด 19 ที่ตลาดใหญ่วังน้อย ที่คณะกรรมการควบคุมได้ออกคำสั่งปิดเป็นการชั่วคราว 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 64 และให้ทางเจ้าของตลาดได้ประเมินตลาดตนเองตามมาตรการ Thai Stop Covid Plus ผลการประเมินพบว่า สามารถดำเนินการตามมาตรการได้ 11 ข้อ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการ 1 ข้อ คือ การจัดระยะห่างของแผงค้า หรือผู้ขายของ รวมถึงระยะห่างของผู้ใช้บริการในการเลือกสินค้าและชำระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยง พบร้านติดเชื้อร้อยละ 50 และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากในตลาดใหญ่วังน้อย จึงมติให้ขยายเวลาปิดตลาดใหญ่วังน้อยอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 64 โดยผู้ขายจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ทั้ง 2 ครั้ง รวมทั้งจัดทำทะเบียนผู้ขายให้ชัดเจน เว้นระยะห่างระหว่างร้าน หรือจัดทำฉากกั้น และต้องกำหนดจุดเข้า-ออก และมีจุดคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการให้ชัดเจนอีกด้วย