พช.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ปันสุข เอามื้อ ปลูกผัก รักษ์นา มอบทุนการศึกษาเด็ก”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 2564 เวลา 10.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ปันสุข เอามื้อ ปลูกผัก รักษ์นา มอบทุนการศึกษาเด็ก” ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. บ้านวาก หมู่ที่ 4 ตำบลออน กลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน กล่าวต้อนรับ และนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโซนกลาง (อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอแม่ออน อำเภอสะเมิง อำเภอสันทราย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอดอยสะเก็ด) นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทีมงานศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านวาก ผู้นำกลุ่มองค์กร ครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวาก คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ออนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย มอบทุนเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่เด็ก จำนวน 5 ทุน (ทุนละ 1,000 บาท) เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส

หลังจากนั้น ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเอามื้อ ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ของนายสัมฤทธิ์ พวงยอด โดยมีดังนี้ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ (ต้นพะยูง ต้นขนุน ต้นมะม่วง ต้นลำไย) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การมอบเมล็ดผักและกล้าพันธุ์ไม้ให้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม และการเอามื้อสามัคคี ร่วมกันร่วมห่มดิน โดยใช้เศษฟางห่มดินบริเวณข้างบ่อเลี้ยงปลา ในฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และร่วมหว่านข้าวในแปลงนา

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชม ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน ได้จัดกิจกรรม พช.เชียงใหม่ ปันสุข เอามื้อ ปลูกผัก รักษ์นา มอบทุนการศึกษาเด็ก ในวันนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จ.เชียงใหม่ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

กรมการพัฒนาชุมชน ภาพข่าว/ รายงาน