พช.ตาก ติดตามความก้าวหน้าชาว โคก หนอง นา สู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สร้างความร่มเย็น และความมั่นคงในชีวิต

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายวิทยา พันธุ์ปัญญากรกุล ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) ของนายปรีชา ปลูกปัญญาดี จำนวน่ 15 ไร่ ณ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้ คณะฯ ได้ติดตามการดำเนินงานสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) ของนายปรีชา ปลูกปัญญาดี บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินงานปรับรูปแบบแปลง โดยมีความคืบหน้าเกิน 80% แล้ว จากการที่จังหวัดตาก ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จำนวนทั้งหมด 37 แปลง ประกอบด้วย CLM (Community Lab Model for quality of Life) จำนวน 2 แปลง และ HLM (Household Lab Model for quality of life) จำนวน 35 แปลง ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตาก ในการออกแบบรายละเอียดงานปรับรูปแปลงที่ดิน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม และได้มีการทำการขุดลอกแปลง โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรและบุคลากรจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และมีความมุ่งหวังว่า อำเภอแม่ระมาด จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน

ทั้งนี้ จากการปรับพื้นที่แปลงตัวอย่างพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล ของนายปรีชา ปลูกปัญญาดี เจ้าของแปลง CLM คาดว่าพื้นที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาฝนเเล้ง สามารถเก็บฝน เก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี มีพื้นที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เกิดการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จะมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายปรีชา ปลูกปัญญาดี เจ้าของแปลง กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้นำโครงการดีๆ เข้ามาพัฒนาชุมชนและรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างป่า สร้างความร่มเย็น และสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตแก่ชาวอำเภอแม่ระมาด และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาพื้นที่ เมื่อขุดปรับพื้นที่แล้วเสร็จ จะมีฐานเรียนรู้ที่จะดำเนินการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล แห่งนี้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ ฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ เพื่อให้ประชาชนในอำเภอแม่ระมาดและในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่สนใจในหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ด้านนายวิทยา พันธุ์ปัญญากรกุล ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องจากตนเองได้ลงมือทำมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี บัดนี้ พูดได้ว่ามีความมั่นคง พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น ในฐานะประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา ยินดีสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการของอำเภอแม่ระมาดดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ