กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจัดงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality”

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom และถ่ายทอดผ่าน Facebook กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผลงานที่ชนะการประกวดฯ และให้กำลังใจแก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศมากขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเชิดชูเกียรติสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality” และการเสวนาหัวข้อ “Sexual Harassment: หยุดการคุกคามทางเพศ…เริ่มต้นที่ใคร”

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณซินดี้ สิรินยา บิชอฟ นางแบบ/นักแสดง ผู้ก่อตั้งโครงการ #donttellmehowtodress ดร.นรินทร์ กรินชัย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสาว ภัคมัย แจ้งบางใหญ่ กรรมการนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการเสวนา ดำเนินการเสวนาโดย ดร. ชเนตตี ทินนาม อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี ๒๕๖๔ หัวข้อ “Gender Equality” คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หน่วยงานภาครัฐ/ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point) หน่วยงานซึ่งได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบุคลากร สค. จำนวนกว่า ๔๒๙ ราย