คณะนักศึกษา หลักสูตร วปส. รุ่น 8 ระดมสมองเสนอแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีด้านประกันภัย

• เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะนักศึกษา ร่วมปิดหลักสูตร วปส.8 ประสานเสียงพร้อมรวมพลังช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานใน พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา จังหวัดกาญจนบุรี โดยหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 นี้ เป็นรุ่นที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีการจัดหลักสูตรดังกล่าวที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 99 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ จำนวน 16 คน ภาคเอกชน จำนวน 57 คน ภาคธุรกิจประกันภัย จำนวน 20 คน และภาคการเงิน 6 คน

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจประกันภัย มีองค์ความรู้ด้านการประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และเสริมสร้างความสามารถด้านบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก ซึ่งนักศึกษา วปส. ที่สำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงด้านการบริหารและวิสัยทัศน์ผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จึงถือได้ว่าหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ให้ความรู้ด้านการประกันภัย และสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างครบวงจร

สำหรับการศึกษาหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 นี้ นอกจากการรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในห้องเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กิจกรรมการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) และกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดูงานในประเทศถือว่าเป็นภาคปฏิบัติของหลักสูตรฯ โดยได้ศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ที่มีศักยภาพด้านการค้า การลงทุนที่มีการเติบโตอย่างมาก และเป็นจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับโครงการระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (East Economic Corridor: EEC) โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบไปด้วย การรับฟังการบรรยายจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) การรับฟังการบรรยายของสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชค (ศรีราชา) ในการนำข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงและด้านต่างๆ เช่น อุทกภัย  ภัยแห้ง สภาพภูมิประเทศในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเยี่ยมชมและการรับฟังการบรรยายพิเศษของหน่วยรบพิเศษทำลายใต้น้ำจู่โจม กองเรือยุทธการ ภารกิจด้านการช่วยเหลือ 13 หมูป่า ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน การรับฟังและชมการสาธิตการปฏิบัติการของหน่วยทหารนาวิกโยธิน

ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมดูงานในต่างประเทศ หลักสูตรฯ ได้กำหนดให้ไปศึกษาดูงาน ณ สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland) และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้ไปศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานกำกับภาคธุรกิจประกันภัย     บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันภัยต่อ และองค์การการค้าโลก ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรม    ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานสากล นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมทั้งแนวทางให้การดูแลผู้เอาประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์ให้กับประเทศไทยต่อไป

ในช่วงระหว่างศึกษาอบรม สำนักงาน คปภ. ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 ได้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยร่วมกันบริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี และร่วมบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลศิริราช เป็นจำนวนเงินรวม 2,093,000 บาท

นอกจากนี้ การศึกษาในหลักสูตร วปส. กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลักสูตรฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นข้อบังคับที่ทุกกลุ่มจะต้องปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 นั้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษ มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาอาชีพ      ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ สำนักงาน คปภ. จะได้รับฟังความคิดเห็น ร่วมกันระดมความคิดและแบ่งปันประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำเสนอในรูปแบบเชิงวิชาการ และในการปิดหลักสูตร วปส.รุ่นที่ 8 ครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการนำเสนอรายงานการศึกษากลุ่ม GP ให้กับคณาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงสำนักงาน คปภ. โดยในปีนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจและมีนวัตกรรมทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อาทิ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยของสังคมได้มีโอกาสและมีสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแบบรายย่อย  Insurance open data by blockchain  แนวทางการส่งเสริมสินเชื่อที่อยู่อาศัยในยุค 4.0 โดยใช้นวัตกรรมประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับอาชีพอิสระเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ระบบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพ การประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศ และการพัฒนา Mobile Application เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการทำประกันภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะได้นำไปประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย อุตสาหกรรมประกันภัย สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วปส. โดยผู้แทนนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 8 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ ทั้งเนื้อหาวิชา ระยะเวลาในการอบรม และกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร สำหรับเป็นแนวทาง ในการนำไปปรับปรุงหลักสูตร วปส.รุ่นต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในตอนท้าย เลขาธิการ คปภ. ได้ให้โอวาทแก่ผู้จบหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 โดยมีใจความสำคัญว่า หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ให้ความรู้ด้านการประกันภัย และการที่ผู้เข้าอบรมทุกท่านมาจากหลากหลายอาชีพที่มารวมกันในสถาบันฯ แห่งนี้ ได้หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และพลังอันยิ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และอุตสาหกรรมประกันภัยอย่างมาก ต่อจากนั้น ผู้รับการอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 ได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณะผู้บริหาร คปภ. และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งได้มีกิจกรรม CSR “วปส.ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี