กรมสุขภาพจิตจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ในประเด็นสุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ (New Normal Mental Health)

วันนี้ 8 กรกฎาคม กรมสุขภาพจิตจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่ : New Normal Mental Health ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 นำเสนอผ่านระบบ online ทั้งในรูปแบบ VDO Conference, Live Streaming, Facebook และ YouTube โดยในปีนี้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เครือข่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากกว่า 3,000 คน

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 ทั่วโลก จนถึงปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้วรวมกว่า 184 ล้านคนทั่วโลก และมีแนวโน้มการระบาดต่อเนื่องจากการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข รวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในระดับสังคมจนถึงระดับบุคคล เกิดรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากในอดีตที่เรียกว่า “วิถีชีวิตใหม่: New Normal” ซึ่งการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ส่งผลให้การขับเคลื่อนการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่กรมสุขภาพจิตปรับรูปแบบการจัดประชุมตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ New normal

พญ.พรรณพิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า บทเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบด้านสุขภาพจิตในช่วงปีที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิตได้เรียนรู้ ทบทวน และพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิตอย่างครอบคลุม การดูแลสุขภาพจิตประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจิตเสริมสร้างพลังใจให้คนไทยทุกคน ด้วยวัคซีนใจ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน การจัดทีมวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) เพื่อดำเนินการเยียวยาจิตใจประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และกลุ่มกักกัน รวมทั้งสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เครือข่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัย มากกว่า 3,000 คน โดยหัวข้อในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจกว่า 35 หัวข้อ

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุม online ผ่านระบบ VDO Conference, Live Streaming, Facebook และYouTube โดยลงทะเบียนได้ทาง https://aimhc.dmh.go.th/ และหากสนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและรับชมการถ่ายทอดได้ทาง Facebook กรมสุขภาพจิต และ TNN 24