🧿 จังหวัดเลยหนุนเสริมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ร่วมใจฝ่าวิกฤตสู้ภัยโควิด – 19

7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. – นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้

ในการนี้ นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวรายงานถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล ที่จัดตั้งขึ้นสําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของกองทุนในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนผ่านผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งกำหนดดำเนินการ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากทั้ง 14 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 25 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 75 กลุ่ม และผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร พืชผักผลไม้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพร
ทั้งนี้

ทั้งนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานพัฒนาชุมนจังหวัด/อำเภอ รวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้หนุนเสริมการพัฒนาสตรีตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้การสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างช่องทางการตลาดในวันนี้ นับว่าเป็นการสร้างโอกาสที่สำคัญให้กับสตรี ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ร่วมใจฝ่าวิกฤตสู้ภัยโควิด – 19 ไปได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย

– ปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลย มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 217,639 คน และประเภทองค์กร จำนวน 724 องค์กร มีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพ จำนวน 98,054,001.16 บาท ทั้งนี้ จังหวัดเลย ได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้สตรีทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

“สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ภาพ/ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพจ.เลย