สำนักงาน ปปง. ยกเลิกการนำทรัพย์ออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 23/2564

สำนักงาน ปปง. ได้มีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 23/2564 โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยางรถยนต์ ล้อแม็ก และตัวน็อตใส่รถยนต์ จำนวน 66 รายการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับในการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมากจากหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินดังกล่าว  และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงาน ปปง.จึงขอยกเลิกนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ 23/2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 พร้อมทั้งยกเลิกการเปิดให้ดูทรัพย์ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย สำนักงาน ปปง. จะประกาศเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ สายด่วน ปปง. 1710