พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช งัดกลเม็ด เด็ดคนละมุม โชว์สุดยอดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” พร้อมนำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ บ้านนาโหนด หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนะเลิศระดับโซน (โซนเล) และเป็นตัวแทนโซนเข้ารับการคัดสรรในระดับจังหวัด

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรฯ และบอกเล่าข้อมูลเบื้องต้น โดยมี เจ้าอาวาสวัดสวนพล พร้อมด้วย สิบเอกหญิงเพ็ญศรี สีคง พัฒนาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับและร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อมูลในการพิจารณาคัดสรรในครั้งนี้ด้วย

นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานพัฒนาชุมชนดีเด่นตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งคัดเลือกบุคคลต้นแบบในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อเชิดชูเกียรติโดยมีการคัดเลือกกิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ดีเด่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ดีเด่น ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และเพื่อพัฒนายกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน