สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 37

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 37 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 28 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 40 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย ทุนจาก บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 18 คน ทุนกองทัพเรือ จำนวน 5 คน และทุนส่วนตัวจากประเทศมองโกเลีย จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม1 ชั้น 2 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

********************************