กรมควบคุมโรค พร้อมตรวจสอบกรณีการเผยแพร่ภาพคล้ายการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามกรณีการเผยแพร่ภาพคล้ายการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในห้องพักโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในสังคมออนไลน์นั้น กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งกรณีดังกล่าวหากมีการกระทำจริง จะถือว่าเป็นการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีบุคคลผู้มีชื่อเสียงเผยแพร่ภาพคล้ายการสูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า โชว์ในห้องพักของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ นั้น กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ที่สูบโชว์นั้นมีส่วนประกอบของใบยาสูบ หรือมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งการสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในเขตปลอดบุหรี่ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ซึ่งการสูบในห้องพักโรงพยาบาล หรือบริเวณพื้นที่ต่างๆในโรงพยาบาล จะเข้าข่ายเป็นการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้ด้วย เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 2 ฉบับ ได้กำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของโรงพยาบาล รวมทั้งระยะ 5 เมตรจากทางเข้า-ออกของโรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ ดังนั้นหากข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเป็นเช่นนี้จริง กรณีดังกล่าวต้องถือว่า เป็นการสูบบุหรี่ในสถานที่ที่
ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 42 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ขอให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจบุตรหลาน และตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือสูบบุหรี่ทั่วไป รวมทั้งขอความร่วมมือผู้สูบบุหรี่ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการเลิกบุหรี่ สามารถโทรปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หมายเลข 1600 โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านได้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ได้ที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 02-590 3852 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ข้อมูลจาก : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค