พาณิชย์’ เสริมทักษะความเป็นมืออาชีพให้ผู้ประกอบธุรกิจ ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นผู้นำด้านการตลาดที่มีศักยภาพ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ และนำนวัตกรรมเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ พร้อมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลให้ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) เพื่อพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้า รวมถึงเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำด้านการตลาดที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในทุกด้าน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยภายหลังเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลให้ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) ว่า นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายมีการพัฒนาและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินการเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและลดต้นทุนในการดำเนินการการสร้างผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) เพื่อสร้างผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เข้มแข็งมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการธุรกิจและเป็นผู้นำด้านการตลาดสมัยใหม่ตลอดจนมีทักษะแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ

โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กรมฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล ให้ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาทั้ง 2 กิจกรรม* โดยแต่ละรุ่นจะมีผู้แทนเข้าร่วมงาน จำนวน 5 ราย

สำหรับกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Enterprise : DBD-SPE) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักธุรกิจมีวิสัยทัศน์ด้านกลยุทธ์ มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็น มืออาชีพ เห็นความสำคัญของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการองค์ความรู้ เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และกิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาดมาประยุกต์ในการสร้างกลยุทธ์ สร้างแนวทางการตลาดที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวนกว่า 725 ราย

ธุรกิจบริการมีความสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านมูลค่าเศรษฐกิจ จำนวนธุรกิจ และการจ้างงาน ดังนั้นการพัฒนาทักษะแนวคิดผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในทุกด้าน มีโอกาสเติบโตและทำกำไรต่อเนื่อง อธิบดีกล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5985 สายด่วน 1570

#PoweredByDBD

********************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ ฉบับที่ 123 / วันที่ 7 กรกฎาคม 2564