🐘🌾🌾พช.สุรินทร์ คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ผ่านระบบการประชุม ออนไลน์ 🌾🌾🐘

วันที่ 06 ก.ค. 64 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เป็นประธานการประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมี นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจ

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกตัวแทนคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการ โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย

1. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลณรงค์ อำเภอศรีรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การรับสมัครสมาชิกของสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อย 92 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า เป็นต้น

2. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม

3. ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

👉หลังจากที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกในแต่ละประเภทได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนแล้ว ได้ให้คณะกรรมการฯซักถาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการตามลำดับ

👉ในการนี้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และชื่นชม ผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทั้ง 3 ประเภท ว่าได้มีการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้สตรีได้รับประโยชน์ จากการเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ที่ผ่านทางเงินทุนหมุนเวียนที่ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของสตรี ผ่านทางโครงการที่ใช้จากเงินอุดหนุ เป็นทุนให้เปล่า ในการนำไปพัฒนาศักยภาพของสตรีให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดหลัก 4 ต. คือ ติดตาม ตรวจสอบ ตักเตือน ต่อเนื่อง เพราะจะทำให้การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ต่อพี่น้องประชาชน

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢
💢Change for Good💢
📷ภาพ/ข่าวทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์