สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร Airside operation and Management (AOM) รุ่นที่ 4

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์  เนินทราย  ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Airside operation and Management (AOM) รุ่นที่ 4 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 17 – 25  ธันวาคม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนสิ้น 30 คน โดยเป็นบุคลากรจากกรมท่าอากาศยาน และสถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ไอเรสซิเด้นทฺ สีลม กรุงเทพฯ