สวธ.รับสมัครบุคคล องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562

นายชาย  นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสังคมและประเทศชาติ

โดยบุคคลหรือองค์กรดีเด่น จะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ ๑ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งแบ่งการคัดเลือกออกเป็น 4 ประเภท คือ ๑.ประเภทเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ๒.ประเภทบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ๓.ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับชุมชน/ท้องถิ่น ๔.ประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศ

โอกาสนี้  สวธ. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครและส่งผลงาน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th หรือ http://is.gd/3g9WVb และสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 1327-8 โทรสาร 0 2 645 3052 ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

…………………………………………………….