กรมเจ้าท่า เร่งกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก คืนสภาพสายน้ำปลอดภัย คืนความสุขให้ประชาชน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยถึงการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง บริเวณจังหวัดชัยนาท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำ ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานหลัก หนึ่งในแผนงานบูรณาการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก

กรมเจ้าท่า : สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำท่าจีน ตำบลมะขามเฒ่า เทศบาลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ใช้เรือเจ้าท่า ผ.4,ผ.401,ผอ.402,ผ.403 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองมะขามเฒ่า แม่น้ำท่าจีน ปริมาณวัชพืช 22,000 ตัน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ปัจจุบันเก็บได้ปริมาณ 1,310 ตัน คิดเป็น 5.95 % จากผลการจัดเก็บทั้งหมดปริมาณ 78,711 ตัน และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ปฏิบัติงานบริเวณแม่น้ำลพบุรี ตำบลขวัญเมือง ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 บริเวณแม่น้ำน้อย ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.6 และเรือเจ้าท่า ผ.5 บริเวณคลองบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.3 เข้าปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำป่าสัก วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.1 เข้าปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

อธิบดีกรมจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำสายหลักที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย

1. แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ด้านใต้เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จนสุดเขตจังหวัดนนทบุรี (ประมาณ 200 กิโลเมตร)

2. แม่น้ำลพบุรี ตั้งแต่จุดเริ่มต้น แม่น้ำลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จนถึงจุดที่บรรจบแม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประมาณ 95 กิโลเมตร)

3. แม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ใต้เขื่อนพระรามหก อำเภอท่าเรือ จนถึงจุดที่บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา (วัดพนัญเชิงวรวิหาร) (ประมาณ 52 กิโลเมตร)

4. แม่น้ำน้อย ตั้งแต่ประตูระบายน้ำผักไห่ อำเภอผักไห่ จนถึงจุดที่บรรจบกับ แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอบางไทร (ประมาณ 43 กิโลเมตร) และแม่น้ำสาขา คลองธรรมชาติต่าง ๆในพื้นที่รับผิดชอบ

และพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย

1. แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ถึงอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (ประมาณ 100 กิโลเมตร)

2. แม่น้ำสะแกกรัง เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี (ประมาณ 20 กิโลเมตร)

3. แม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ประตูน้ำพลเทพ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท บรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา (ประมาณ 1.2 กิโลเมตร) และแม่น้ำท่าจีนสายเก่า เขตพื้นที่วัดสิงห์ อำเภอชัยนาท (ประมาณ 10 กิโลเมตร) และแม่น้ำสาขา คลองธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ภารกิจการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช กรมเจ้าท่าได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำตามแผนงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินเรือและการสัญจรทางน้ำให้เกิดความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก อีกทั้งปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำ และประชาชนได้ใช้น้ำสำหรับน้ำอุปโภค-บริโภคได้อย่างยั่งยืน คืนความสุขให้กับประชาชน

“..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน..”
———————————————
6 กรกฎาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th