กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงเกษตรฯ ชป.จัดเต็มทั้ง 3 กิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน

กรมชลประทาน ส่งความสุขปีใหม่ 2562 ให้ประชาชน จัด 3 กิจกรรมพิเศษมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดี หวังขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกัน

ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กระทรงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดกิจกรรม “ส่งสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ.2562 โดยกำหนดจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง กิจกรรมที่ 2 เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ และกิจกรรมที่ 3 ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้จัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม เพื่อร่วมส่งความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชน กิจกรรมแรกเป็นการมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง โดยส่งมอบโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จในปี 2561 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมจำนวน 118 รายการ อาทิ ฝายจำนวน 17 แห่ง  แก้มลิง 31 แห่ง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 45 สถานี ระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ/ระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ 20 โครงการ คันกั้นน้ำ 1 โครงการ อาคารบังคับน้ำ 4 โครงการ  และโครงการปรับปรุงถนนคันคลอง ลาดยาง Para Asphaltic ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน  3 สาย อาทิ ปรับปรุงผิวถนนลาดยางทางเข้าหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ จ.ขอนแก่น ปรับปรุงถนนคันคลองโครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่16 ปรับปรุงถนนคันคลอง โครงการฝอยคลองนางน้อย โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่16

 

 

กิจกรรมที่สอง เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าการเกษตรคุณภาพ เปิดสถานที่ให้เกษตรกรนำสินค้าราคาพิเศษมาจำหน่าย 3 จุด  อาทิเช่น  ข้าวสารปลอดสาร ฝรั่ง ข้าวหอมมะลิ  ณ สำนักงานชลประทานที่6 , ส้มโอ จากแปลงใหญ่ในพื้นที่ชลประทานที่ 13 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และ ขนมเปี้ยะระโนด ปลาดุกร้า ลูกตาลเฉาะ ไข่เป็ด ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา

กิจกรรมสุดท้าย ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดสถานที่ราชการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว ให้ประชาชนที่สนใจเข้าทัศนาศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของกรมชลประทาน จำนวน 21 แห่ง อาทิ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.สมุทรปราการ และโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรสาคร

นอกจากนี้ ยังตั้งจุดบริการประชาชน “ถึงช้าแต่ปลอดภัย“ บริการน้ำดื่มและกาแฟ ให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ กว่า113 แห่ง  ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนแวะใช้บริการที่จุดบริการประชาชนของกรมชลประทาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 –  1 มกราคม 2562

                                       ***********************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์