กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่ปรับเกลี่ยหน้าดินสไลด์ ถนนสาย มส.3004 จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียงจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่ปรับเกลี่ยหน้าดินสไลด์และเคลื่อนย้ายกิ่งไม้ที่กีดขวางการจราจร บนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.3004 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 – บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ช่วง กม.ที่ 0+250-0+900) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่รับมือสถานการณ์อุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน โดยสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146