พช.ยะลา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อบรรเทาภัยโควิด 19

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่บ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดยะลา อนุมัติเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดยะลา เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่ครอบครัวเด็กยากจนและด้อยโอกาส โดยมีนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนมอบฯ

พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จังหวัดยะลา โดยมอบหมายให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกจากครอบครัวเด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และเป็นการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวดังกล่าวในเบื้องต้น โดยมอบให้พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ นำไปมอบให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ จำนวน 100 ราย ดังนี้

1.อำเภอเมืองยะลา จำนวน 15 ราย

2.อำเภอรามัน จำนวน 15 ราย

3.อำเภอกรงปินัง จำนวน 12 ราย

4.อำเภอบันนังสตา จำนวน 12 ราย

5.อำเภอธารโต จำนวน 12 ราย

6.อำเภอเบตง จำนวน 12 ราย

7.อำเภอยะหา จำนวน 12 ราย

8.อำเภอกาบัง จำนวน 10 ราย

https://yala.cdd.go.th/2021/07/06/yala2465