จังหวัดอยุธยา ร่วมกับ เหล่ากาชาด และ พมจ. จัดกิจกรรม “เรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหน เราจะตามไปช่วย” ในพื้นที่ อำเภอท่าเรือ รวม 10 ราย

วันที่ 5 ก.ค.64 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดอำเภอท่าเรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ผู้นำท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ ร่วมจัดกิจกรรม “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหน เราจะตามไปช่วย

โดยได้ร่วมกันมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 ราย เพื่อติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มเปราะบาง และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยเครื่องอุปโภคบริโภค ได้รับการสนับสนุนจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดชูจิตธรรมมาราม เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิพุทธมหาเมตตา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ได้ขยายวงกว้างไปทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เตรียมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยมีการระดมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ที่ได้รับการสนับสนุนจาก วัดพนัญเชิงวรวิหาร คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดชูจิตธรรมมาราม กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิพุทธมหาเมตตา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันนี้ได้นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ รวมจำนวน 10 ราย