คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา สั่งปิดโรงงานผลิตไม้พาเลท 3 วัน เริ่ม 6 – 8 ก.ค.นี้

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด พร้อมเห็นชอบให้นำวิธี Home Isolation เพื่อใช้ดูแลผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 64 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 2,674 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 24 ราย รวมทั้งความคืบหน้าการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของคลัสเตอร์ ในพื้นที่อำเภอวังน้อย อุทัย เสนา และพระนครศรีอยุธยา ในขณะที่จำนวนเตียงสำหรับรับผู้ป่วยโควิดตึงตัว โดยทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เร่งเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

อีกทั้งได้ร่วมหารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุการติดเชื้อในสถานประกอบขนาดใหญ่ จากการสอบสวนโรคพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่ทำงานในกะกลางคืน ที่ไม่ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรค อาทิ ไม่สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่ คณะกรรมการควบคุมโรคฯ จึงมีข้อเสนอให้บริษัทช่วยดำเนินการแจ้งเตือนการปฎิบัติกับพนักงานอย่างเข้มงวดต่อไปด้วย

สำหรับการพิจารณามาตรการควบคุมโรค คลัสเตอร์ โรงงานผลิตไม้พาเลท ในพื้นที่ อ.วังน้อย เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อทางโรงงานได้ทำปิดโรงงานตนเองแล้วเป็นเวลา 7 วัน โดยให้พนักงานทั้งหมดหยุดงานกักตัว ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ ผลการตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อรวม 95 ราย แบ่งเป็นชาวไทย 21 ราย และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จำนวน 74 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงมีมติให้ปิดโรงงานผลิตไม้พาเลท เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2564

โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และจัดหาสถานที่เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อไปดูแลรักษาภายใต้โรงพยาบาลในพื้นที่ สำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงให้บริษัทจัดหาสถานที่เพื่อกักตัวไว้ Quarantine ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และมอบให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้อำนวยการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอวังน้อย

ในส่วนคลัสเตอร์ กลุ่มพนักงานบริษัทกว่า 60 บริษัท ที่พักอาศัยในหอพักแฟคเตอรี่แลนด์ ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย เชื่อมโยงกับการตรวจค้นหาเชิงรุกในโรงงานผลิตไม้พาเลท ผลการตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อรวม 84 ราย แบ่งเป็นชาวไทย 24 ราย และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 60 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีมติให้ผู้ติดเชื้อชาวไทยเข้ารับการตรวจรักษาจากทีมสาธารณสุขอำเภอวังน้อย โดยสั่งให้นายจ้างของแรงงานต่างด้าวที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ได้ติดตามแรงงานต่างด้าวและจัดหาสถานที่พักคอยเพื่อรอกระบวนเข้ารับการรักษาตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งให้ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย โดยให้กักตัวอยู่ในที่พักและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสาธารณสุขกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคฯ ได้เห็นชอบให้นำวิธีการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation กรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน หรือหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้กำหนด เพื่อมาใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อให้ได้เข้ารับการรักษาโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th