🗺️จิตอาสาเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา อ่างทอง” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา🗺️

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจอพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ปลูกต้นไม้ยืนต้น ดำนา และปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา โดยมีนายสุพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง นางสาวปรัศนี ปรินไชย พัฒนาการอำเภอแสวงหา สาธารณสุขอำเภอแสวงหา พัฒนากร ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาอำเภอแสวงหา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาววรรณา บุญประสงค์ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

โดยมีกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” การปลูกต้นไม้ยืนต้น ดำนา และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบัน มีความผันแปรสูงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระหว่างเมืองกับชนบท ประชาชนส่วนหนึ่งขาดโอกาส ขาดองค์ความรู้ ขาดรูปแบบทีเป็นรูปธรรม และขาดความเชื่อมั่นขวัญกำลังในการปฏิบัติอย่างเนื่อง ขาดที่ปรึกษา พี่เลี้่ยง ที่คอยปฏิบัติเคียงคู่กันไปในชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 7 ภาคี (ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และภาคสื่อมวลชน) น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,221,703,900 บาท สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 11,141 หมู่บ้าน

นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหว้ดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขนาดพื้นที่ไร่ 1 จำนวน 82 แปลง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 17 แปลง รวมทั้งสิ้น 99 แปลง งบประมาณ 5,474,400 บาท โดยอำเภอแสวงหาได้รับจัดสรรโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ทั้งสิ้น 22 แปลง ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 18 ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 4 แปลง งบประมาณดำเนินการ 1,229,600 บาท โดยภาพรวมจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนประมาณสำเร็จไปแล้ว 90% และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือน และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อให้เห็นผลสำเร็จจากพื้นที่จริง อันจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า โครงการโคก หนอง นา โมเดล ได้ดำเนินการตามหลักทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยดำเนินการการในพื้นที่ของหลายๆจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดอ่างทอง ตัวผมเองได้มีการพูดคุย ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผมถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญในเรื่องของการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งน้ำ มีการเพาะปลูก โดยให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ถ้าสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้ทั้งในภาวะปกติและในภาวะที่มีภัยต่างๆนั้น จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งในจังหวัดอ่างทองนั้น พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร แต่เมื่อมีหลักการในการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ในรูปแบบโคกหนองนา โมเดลเข้ามา จะทำให้การทำเกษตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

นางสาววรรณา บุญประสงค์ เจ้าของแปลงกล่าวว่า เมื่อก่อนทำสวนมะม่วง แต่ราคาไม่ดี ก็เลยเลิก และประสบกับปัญหาโควิด-19 ก็เลยไม่รู้จะทำอะไร ต่อมาได้ข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแสวงหา ได้มาติดต่อเข้าร่วมโครงการ ก็ตัดสินใจเข้าร่วมทันที ได้ไปเข้าอบรมได้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ร่วมออกแบบวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ ตอนนี้ในพื้นที่ มีบ่อน้ำไว้ใช้ในยามแคลน มีคลองไส้ไก่ ไว้ให้น้ำกระจายสร้างความชุ่มชื้นทั่วพื้นที่ มีพื้นที่โคกไว้ปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย และสร้างความมมั่นคงทางอาหาร ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จากที่ไม่รู้จะทำอะไรในตอนแรก ตอนนี้มีอะไรให้ทำเยอะแยะ และมีความสุขมาก เพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้อย่างนี้เลย

กรมการพัฒนาชุมชน ภาพข่าว/รายงาน