พม. พก. นำคนพิการในสังกัด เที่ยวงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 27 ธ.ค. 61 เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยพลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำกลุ่มเป้าหมายจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์”

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอื่นอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ (27 ธ.ค. 61) จึงได้นำผู้รับบริการในสถานคุ้มครองในสังกัด พก. ประกอบด้วย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ พม. โดย พก. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมฯ และอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ รวมถึงส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน ได้ทุกวันอาทิตย์ – วันพฤหัส เวลา 10.00 – 21.00 น. และวันศุกร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 22.00 น. ได้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า