วธ.เตรียมจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยว-ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระหว่างนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีความหลากหลายทางศาสนา ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ซึ่งวธ.ได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ได้เสนอโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสที่มีพื้นที่ 18 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ เพื่อเพิ่มสถานที่บริการทางวัฒนธรรมและรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น

โดยในการประชุม ครม.ครั้งนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การสร้างวัฒนธรรมภายใต้อัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.ได้จัดทำแผนงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ ซึ่งภายในศูนย์แห่งนี้มีพื้นที่ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงเรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส โรงละคร ลานศิลปวัฒนธรรม ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ห้องประชุมสัมมนา ห้องถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งจะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดแรกที่นักท่องเที่ยวมาแวะชมก่อนไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงถึงกัน เช่น พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล อ.เมืองนราธิวาส พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชขุนละหาร มัสยิดตะโละมาเนาะ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน จ.ปัตตานีและจ.ยะลา ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งขณะนี้วธ.อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม พร้อมกับเปิดรับฟังความคิดของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้