รมว.พม.ประชุมคณะกรรมการ กดยช. เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายงานผลการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย