กศน. เร่งขับเคลื่อน Quick win เน้นฝึกทักษะอาชีพประชาชน กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางตรีนุช เทียนทอง ได้กำหนดวาระเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนนโยบายช่วง 5 เดือนตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564

สํานักงาน กศน. โดย ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ได้ร่วมกำหนดแนวทางเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย quick win วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้มอบหมายให้ สถานศึกษา กศน. ทุกแห่งดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

ในการขับเคลื่อน Quick Win ห้วงเดือนที่ 2 เดือนมิถุนายน สถานศึกษา กศน.ทุกแห่งได้ร่วม ขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win ดังกล่าว และสามารถจัดการศึกษาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จาก covid-19 ได้ถึง 42,625 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นประชาชนที่ต้องการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ถึงประมาณร้อยละ 69.3 อาชีพที่ประชาชนสนใจเข้ารับการฝึกมากที่สุดคืออาชีพการทำอาหาร การทำเครื่องแกง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร

ทั้งนี้ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2564 สถานศึกษากศน.ทุกแห่งจะยังคงจัดการศึกษา อาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประชาชนผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนในหลักสูตรที่สนใจได้ ณ สถานศึกษา กศน.ทั่วประเทศ