เต็มที่ไม่มีหยุด พช.สว่างวีระวงศ์ เร่งขับเคลื่อน “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี ตามแนวทางรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางรัชดาวรรณ คำเอี่ยม พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในเขตพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ประกอบด้วย ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ แปลงนายครองศิลป์ แสนทวีสุข บ้านใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ และเริ่มทำนาแล้วหลังขุดเสร็จ จากนั้นเดินทางไปวัดพื้นที่พร้อมขุดแปลงนายณัฐสิทธิ์ วงศ์ประเสริฐ บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งโดม และปิดท้ายด้วย การวัดคิวดินแปลง นายพงศธร เครือคงคา โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ บ้านคำข่า หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เจ้าของแปลง HLM อำเภอสว่างวีระวงศ์ ต่างก็รู้สึกดีใจและมีความสุขได้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยทราบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครในการประชุมหมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละแปลงต่อไปจะทำเกษตรผสมผสาน ทำนาข้าวพันธ์ุพื้นบ้าน เลี้ยงปลาในนาข้าว และเชื่อว่าการขุดสระเพื่อเก็บน้ำจะทำให้สามารถมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี ทำให้ต้นกล้าที่จะปลูกพืชผักและผลไม้ ต้นไม้ต่างๆ หลายชนิด ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชน และรัฐบาล ที่นำงบประมาณมาช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องประชาชนในยามที่กำลังประสบปัญหาจากภัยโควิด-19 เช่นนี้

โอกาสนี้ พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้กล่าวเป็นกำลังใจและคำแนะนำแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการปฏิบัติหน้าที่เเละให้นำความรู้ที่ได้จากการอบรม นำไปร่วมคิด ร่วมทำ ในพื้นที่แต่ละแปลงให้มีจิตใจที่มุ่งมั่น มีความมานะอดทน เเล้วงานทุกอย่างจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน นอกจากนั้น ยังได้มอบแนวทางแก่เจ้าของแปลงว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนหน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่ ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต ขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของแปลงที่ได้ร่วมโครงการฯ ซึ่งท่านได้ผ่านการอบรมและได้รับความรู้ภาคทฤษฎีมาแล้ว เมื่อขุดปรับพื้นที่เสร็จแล้ว จะต้องน้อมนำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ขอให้ท่านทำต่อไปอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อยอด อย่างต่อเนื่องด้วย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสืบไป”

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี และ สพอ.สว่างวีระวงศ์..ภาพข่าว/รายงาน