‘โคก หนอง นา พายิ้มได้’ พช.อุบลฯ พาชมแบรนด์ ‘คุณสำฟักข้าว’ ผลผลิตจากโคก หนอง นา หัวขัว อ.เหล่าเสือโก้ก ขยายผลการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพึ่งตนเองอย่างมีความสุข

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายภารกิจให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายภคิน ศรีวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือกับ ครัวเรือนเป้าหมาย นางสุวรรณกิจ สมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 8 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งมีความสนใจในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ‘โคก หนอง นา พช.’ ลงพื้นศึกษาเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมที่แปลงตัวอย่าง นางสาวธัญยธรณ์ สิทธิชัยพรนิธิ บ้านเลขที่ 4 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก้ก ได้มอบหมายให้ นายประจวบ ประพันธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ ร่วมติดตามสนับสนุนและให้ข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่

สำหรับแปลงตัวอย่าง ‘โคก หนอง นา หัวขัว’ เป็นแปลงตัวอย่างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ ‘โคก หนอง นา พช.’ งบพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยเข้าร่วมโครงการฯ 7 ไร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการปรับพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีนางสาวธัญยธรณ์ สิทธิชัยพรนิธิ เป็นตัวแทนครัวเรือน และเป็นอีกหนึ่งเครือข่าย SAVE UBON และวิทยากรหลักประจำศูนย์เรียนรู้ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ซึ่งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ ‘โคก หนอง นา พช.’ กับผู้สนใจ ให้สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และน้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่รัฐบาลและส่วนราชการหลายแห่ง ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงาน ‘โคก หนอง นา’ จึงถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่ได้ร่วมสนองนโยบายภาครัฐ และถือเป็นการร่วมทำบุญให้ชุมชน สังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 ให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีความสุข

นางสาวธัญยธรณ์ สิทธิชัยพรนิธิ เจ้าของแปลงตัวอย่าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิทยากรหลักของจังหวัดอุบลราชธานีในเรื่อง ‘โคก หนอง นา พช.’ ได้มีการต่อยอดกิจกรรม โดยนำผลผลิตปลอดสารพิษในแปลงตัวอย่างของตน อาทิ การปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การทำสลัดโรลจากพืชผลจากแปลงโคกหนองนา การแปรรูปฟักข้าว เป็นสบู่ฟักข้าว น้ำฟักข้าว และน้ำสมุนไพรต่างๆ เพื่อจำหน่ายและส่งตามท้องตลาดหรือจัดเบรคทั่วไป รวมถึงมีร้านค้าจำหน่ายใกล้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘คุณสำฟักข้าว’ ถือเป็นอีกหนึ่งการต่อยอดผลผลิตจาก ‘โคก หนอง นา หัวขัว’ ที่น่าสนใจและสามารถสร้างและรายได้และความสุขแก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น นางสาวธัญยธรณ์ ยังได้เปิดเผยกับผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้ว่า “ขอขอบคุณส่วนราชการและทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานโคก หนอง นา พช. และมาศึกษาเรียนรู้ในวันนี้ สำหรับ โคก หนอง นา นั้น คือทางรอด มิใช่ทางเลือก อย่างน้อยพื้นฐาน 4 พ. พอกิน พอใช้ พอกินและพอร่มเย็น การทำโคกหนองนาที่จะสำเร็จก็คือการพึ่งตนเองให้ได้ ต้องทำให้ตนเองมีกิน ทำให้ตนเองมีใช้ ทำให้ตนเองมีที่อยู่สมควรตามอัตภาพ มีพื้นที่ในการที่จะใช้ชีวิตให้มีความร่มเย็นแบบธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ระบบเครือข่าย ประโยชน์สูงสุดก็คือการที่จะทำให้สังคมกลับมาเกื้อกูลซึ่งกันละกัน เมื่อทุกคนไม่อดยาก ทุกคนมีอยู่มีกิน เมื่อมีอยู่มีกินคนมันจะรู้สึกอิ่ม และสร้างบุญทานเกื้อหนุนกันไป สังคมก็จะมีความเอื้ออาทรและมีความเกื้อกูล คนในสังคมชุมชน ก็จะยิ้มได้อย่างมีความสุขด้วย” เจ้าของแบรนด์ ‘คุณสำฟักข้าว’ กล่าวส่งท้าย

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม และอุดหนุนผลผลิตจากโคก หนอง นา พช. ได้ที่แปลงตัวอย่าง ‘คุณสำฟักข้าว’ หมายเลขโทรศัพท์ 0864025816 หรือ 0866512549

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน