❤️ พช. สมุทรปราการ สร้างทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ❤

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ร่วมกับแกนนำหมู่บ้าน ตำบล นำโดยนางเปรมวดี บุญมี ประธานกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา และสมาชิกกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์ โดยการสร้างทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ หมู่ที่ 3 บ้านวัดนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมการสร้างทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการลงมือปฏิบัติคัดแยกขยะ นำทีมโดยเด็กหญิงบงกชกร บุญมี ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์ตำบลคลองนิยมยาตรา โดยจัดเป็นเกมส์แข่งกันคัดแยกขยะ การจัดการขยะแต่ละประเภท เป็นการปลูกฝังการจัดการขยะ โดยเริ่มต้นจากการจัดการขยะตั้งแต่ตัวเราเอง ต่อด้วยครอบครัว ชุมชน ให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การลงมือปฏิบัติทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เอง ซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติร่วมกันของผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา และผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์ตำบลคลองนิยมยาตรา เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว และสามารถใช้เป็นกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

☘️ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์ ตำบลคลองนิยมยาตรา : สร้างทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างนิสัยในการรับผิดชอบต่อชุมชนและให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลในครอบครัว และชุมชนต่อไป

😷ทั้งนี้ กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร

ภาพถ่าย:ข่าว: สพจ.สมุทรปราการ/ สพอ.บางบ่อ