ก.แรงงาน รุกเต็มอัตรา ยกระดับคนโลจิสติกส์

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ดำเนินการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ซึ่งมีความต้องการกำลังคนเป็นจำนวนมากในรองรับการพื้นที่ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น กพร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในการยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์กับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต แนวทางดำเนินการจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้ ทรัพยากรด้านบุคลากรและชุมชน ส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา แรงงานในท้องถิ่น ผู้ประกอบการชุมชนในเครือข่าย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนการส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่ง ระบบราง และการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมที่เชื่อมต่อครบทุกจังหวัดในภาคอีสาน หนุนนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพด้วย

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ซึ่งในปี 2562 กพร. มีเป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สถานประกอบกิจการ สถาบันการศึกษาพัฒนากำลังคนป้อนสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งสิ้น 4, 489 คน ในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 เช่น พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก เทคนิคการควบคุมและบำรุงรักษาเครนแบบ Overhead การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีในอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ โทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กระทรวงแรงงาน 02 245 4035”