พม. ตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) เร่งจัดการปัญหาข่าวปลอม 24 ชั่วโมง

วันที่ 3 ก.ค. 64 เวลา 12.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ประจำกระทรวง เพื่อเร่งชี้แจงข่าวสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากอันเป็นเท็จ หรือที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในหลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ ทำให้สร้างความเข้าใจผิดและเกิดความสับสนให้กับประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) กระทรวง พม. เพื่อเป็นศูนย์กลางการชี้แจงประเด็นข่าวปลอม (Fake News) ของกระทรวง พม. และบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้

(1) การเฝ้าข่าว 24 ชั่วโมง จากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อออนไลน์

(2) การวิเคราะห์ข่าวและชี้แจงข้อเท็จจริง โดยวิเคราะห์ข่าวปลอมและประสานข้อมูลกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด

(3) สื่อสารสังคม โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงผ่านสื่อมวลชน และสื่อของกระทรวง พม.

(4) การดำเนินคดีทางกฎหมาย กรณีข่าวปลอมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระทรวง พม. รวมถึงเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวปลอมผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง และสร้างความระหนักรู้ด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ถึงผลกระทบของข่าวปลอมแก่บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนในพื้นที่

#####################################