ปิดฉากแล้ว! การฝึกอบรม “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลฯ รุ่นที่ 40 พร้อมยึดหลัก “บวร” ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดภูอานนท์ บ้านซะซอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา รุ่นที่ 40 กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม จากอำเภอตระการพืชผล จำนวน 100 คน โดยมี พัฒนาการอำเภอโขงเจียม นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และคณะวิทยากร เข้าร่วมพิธีและสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วรวุฒิ อาจารสุโภ เจ้าอาวาสวัดภูอานนท์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรมฯ และร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดมา ตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด ราชการ

โอกาสนี้ ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวกับผู้ผ่านการฝึกอบรบว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้น ถือเป็นจังหวัดที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและได้รับงบประมาณมากที่สุดในประเทศไทย จึงขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านประสบกับความโชคดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ขอเป็นกำลังใจ เเละขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ” ประธานในพิธีฯ กล่าวก่อนปิดการฝึกอบรมฯ

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา ให้สามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา ดำเนินการ 48 รุ่นๆ ละ 5 วัน กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม 4,790 คน ประกอบด้วยครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนละ 1 คน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 898 คน มีจุดดำเนินการ 5 แห่ง ดังนี้ 1)ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จำนวน 16 รุ่น 2)วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จำนวน 11 รุ่น 3)ศูนย์ฝึกอบรมวัดภูอานนท์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จำนวน 11 รุ่น 4)ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสารภีท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 5 รุ่น และ 5)ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จำนวน 5 รุ่น ซึ่งจุดที่ 4 และ 5 ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือดำเนินการฝึกอบรม 3 จุดแรก

สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดภูอานนท์ ที่ผ่านมานั้น ได้จัดให้มีฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ จำนวน 10 ฐาน ประกอบด้วย

1)ฐานคนมีไฟ

2)ฐานคนมีน้ำยา

3)ฐานคนเอาถ่าน

4)ฐานรักษ์​แม่ธรณี

5)ฐานรักษ์​แม่โพสพ

6)ฐานคนรักษ์สุขภาพ

7)ฐานคนรักษ์ดิน

8)ฐานคนรักษ์ป่า

9)ฐานคนรักษ์น้ำ

10)ฐานคันนาทองคำ

โดยได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้งนี้ ได้ดำเนินโครงการฯ ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จนทำให้การฝึกอบรมฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ ถือเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ในเรื่องของการพัฒนาประเทศ เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติและประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยให้สามารถพึ่งตนเองได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความสุขที่ยั่งยืน ต่อประชาชนในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล และกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

…ภาพ/ข่าว กรมการพัฒนาชุมชน