“จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่สำรวจโรค ลัมปี สกิน”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ จนท.สนง. ปศุสัตว์อำเภอบางบาล ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำเรื่องโรคลัมปี สกิน แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ ตำบลมหาพราหมณ์ เกษตรกร 2 ราย ให้ทราบถึงแนวทางในการป้องกัน เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งมอบยาฆ่าเชื้อโรคและและยาพ่นกันแมลง พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้ เพื่อฉีดพ่นที่คอกสัตว์ของเกษตรกรต่อไป