ร่วมหารือแนวทางการขุด ปรับพื้นที่ การตรวจรับโครงการ กิจกรรมที่ 2

“จังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.”อย่างต่อเนื่อง เชิญอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการขุด ปรับพื้นที่ การตรวจรับโครงการ กิจกรรมที่ 2 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้ประชาชนอย่างยั่งยืน”ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”โดยเชิญอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาโครงการฯ จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางลำพา สุขเกษม พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมประชุม โดยมีคณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การตรวจรับงานจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือนพื้นที่ HLM และระดับตำบล CLM โดยพื้นที่แปลงเป้าหมายของอำเภอกงไกรลาศ มีจำนวนทั้งสิ้น 87 แปลง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ ชั้น 3 อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการตรวจรับงานจ้าง การคำนวณจำนวนปริมาตรดินขุด การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขุดของแต่ละแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ แนวทางการกำหนดราคากลาง รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับที่มาของการออกแบบมาตรฐานขุดปรับรูปแบบแปลง โคก หนอง นา พช. รายละเอียดงานขุดปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน “โคก หนอง นา พช.” และพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต รูปแบบคลองไส้ไก่ สำหรับงานขุด ปรับรูปแบบที่ดิน การยกเว้นปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากรณีทำไม่ได้ตามแบบมาตรฐาน และตาม Catalog เป็นต้น

โดยภาพรวมการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจในแต่ละประเด็นที่มีข้อซักถาม ซึ่งได้รับคำตอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จะสามารถดำเนินการทันตามระยะเวลาที่กำหนด และจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป

ภาพ/ข่าว กรมการพัฒนาชุมชน