นายกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมมอบรถเข็นและถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19

วันที่ 2 กรกฎาคม 64 เวลา 09.00 น. นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอมหาราช/นายกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอมหาราช ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ นายกอบต.บ้านนา สาธารณสุขอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลูกจ้าง Tambon Smart Team ลงพื้นที่มอบรถเข็นให้แก่นายพนม ขุนพัตร ผู้พิการ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา จำนวน 1 ราย ซึ่งนายอำเภอทราบข้อมูลจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพ ว่ามีความต้องการรถเข็นแทนคันเก่าที่ชำรุด

หลังจากนั้น ลงพื้นมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ณ ตำบลบางนา จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสมาน สุขประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 อายุ 69 ปี นายลำเพย สอนตน หมู่ที่ 4 อายุ 69 ปี (เดินไม่ได้) นายชัยมงคล โตแจ่ม หมู่ที่ 4 อายุ 56 ปี (เดินไม่ได้) และนางสุนันท์ กองลำเจียก หมู่ที่ 5 อายุ 77 ปี
ทั้งนี้ นายอำเภอมหาราชได้กล่าวให้กำลังใจผู้ป่วย ฯลฯ และแนะนำการป้องกันตัวในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี