รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการส่งมอบวัสดุ พัฒนากลุ่มอาชีพ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการส่งมอบวัสดุ พัฒนากลุ่มอาชีพ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการมอบให้กับกลุ่มอาชีพจำนวน 2 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัดย้อม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองลากค้อน ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย ณ ที่ทำการของกลุ่มอาชีพทั้ง 2 กลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข รักษาราชแทนพัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี นางสาวบุตรตรา ใจพันธ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วยส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสมาชิกกลุ่มอาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยในวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ ร่วมทดลองทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการสร้างและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่มีอย่างหลากหลาย

สำหรับนโยบายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี มุ่งที่จะส่งเสริมจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยครั้งนี้ มีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว จำนวน 6 กลุ่มอาชีพ ดังนี้

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมัดย้อม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

2. กลุ่มอาชีพบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่

3. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองลากค้อน ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย

4. กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านลำโพ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด

5. กลุ่มชุมชนพอเพียง บ้านคลองตาชม ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง

6. วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย

โดยภาพรวมของการดำเนินงานโครงการนี้ มุ่งหวังให้มีการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
Change For Good
สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…