ศพช.ลำปาง รวมใจร่วมพลังพัฒนา “เอามื้อสามัคคี” น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่วิถีเกษตรตามรอยพ่อในพื้นที่ต้นแบบฯ

ศพช.ลำปาง รวมใจร่วมพลังพัฒนา “เอามื้อสามัคคี” น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่วิถีเกษตรตามรอยพ่อในพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และเป็นการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน

เนื่องในเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องจากเป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันทำความดีบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2564 นี้

โดยในวันนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

กิจกรรม “ทำนาอินทรีย์ ปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ” โดยใช้วิธีการขุดหลุมรองก้นด้วยปุ๋ยแล้วหยอดเมล็ดข้าวลงในหลุม และการปลูกข้าวนาหว่าน ในแปลงนาสาธิตพื้นที่ต้นแบบฯ ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ

กิจกรรม “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.” ปลูกต้นกระชาย จำนวน 400 ต้น ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านต้านเชื้อ COVID-19 ในแปลงพืชผักพื้นที่ต้นแบบฯ ฐานฅนรักษ์ป่า ด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ ห่มดิน “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช “

กิจกรรม เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชตะไคร้ในพื้นที่ต้นแบบฯ โดยนำมาคัดแยกและจัดจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการชุมชนในราคาย่อมเยา เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับบุคลากรหรือทีมมดงานประจำฐานเรียนรู้

นอกจากนี้ การดำเนินกิจกรรมฯ ดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ที่ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ต่อยอดบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะอาชีพแก้จน ให้กับบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งผลผลิตที่ได้จะสามารถนำมาลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้ ตลอดจนเป็นการรักษา และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว กรมการพัฒนาชุมชน