การพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการบริบาลผู้สูงอายุ

Featured Video Play Icon

จากวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นประเทศไทยมีเจริญเติบโต โดยแต่ละชุมชนต้องเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผนวกกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ นำมาซึ่งโครงการ การพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นเเบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการบริบาลผู้สูงอายุของ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมระดมทุนในการริเริ่มโครงการ โดยนำร่องที่ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งหลังจากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ จึงมุ่งต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ#ผู้สูงอายุ