อาชีวะสร้างความสุขให้ชุมชน

ว่าที่ร้อยตรี สมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง มอบเครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำแบบทุ่นลอยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก ทำให้ไม่ต้องเดินสายไฟในระยะไกล ช่วยประหยัดพลังงาน สะดวกในการนำไปติดตั้งในทุกพื้นที่  โดยเครื่องกลเติมอากาศดังกล่าว สามารถเพิ่มออกซิเจนใต้น้ำได้อีก 50% และสามารถบำบัดน้ำเสียได้ โดยนำมาติดตั้งในสวนสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชม สถานีตำรวจ อำเภอเทิง ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติสำหรับนั่งพักผ่อน ให้อาหารปลา ฯ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างเชื่อมและสาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย #PR สอศ.