การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับสมัคร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

กทท. ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กทท. โดยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ กทท. พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยมีคุณลักษณะและเงื่อนไขโดยสังเขป ดังนี้

—  มีสัญชาติไทย

—  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

—  อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร

—  มีวิสัยทัศน์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรในตำแหน่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้แก่

  • กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง
  • กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ จะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า
  • กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุด หรือตำแหน่งรองผู้บริหารสูงสุดที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นขององค์กรนั้น

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.port.co.thโดยยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคารสำนักงาน กทท. โทรศัพท์ 0 2269 5410 – 3, 06 2895 3922 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ