🌱Agri-map 💫✨พลิกชีวิตสร้างรายได้ “ทำไม่เยอะ .. ทำตามกำลังของเรา เอาความสบายใจเป็นที่ตั้ง ทำแล้วเราอยู่ได้ ครอบครัวอยู่ได้ เราก็มีความสุข”😍

นี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของ หมอดินอังคาร สิงลา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านวังกะทะ หมู่14 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ที่จากเดิมทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ปลูกอ้อย และมันสำปะหลัง “เพราะคนแถวนั้นทำแบบนั้นเราก็ทำตามเขา เพราะไม่มีอะไรจะปลูก ถึงแม้จะมีรายได้เข้ามาแต่เราก็ต้องซื้อกับข้าวกินทุกวันอยู่ดี” … นายอังคารกล่าว หลังประสบปัญหาดังกล่าวเรื่อยมา

จนกระทั่งเมื่อปี 2563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 โดยสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ได้เข้ามาช่วยเหลือ โดยสำรวจพื้นที่พบว่าเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำเกษตร เป็นดินทราย มีข้อจำกัดด้านการเก็บกักน้ำ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ได้เข้าพบเกษตรกร เพื่อชี้แจงแนะนำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map ที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของดิน ศักยภาพของพื้นที่ตลาดและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ร่วมบูรณาการ จากนั้นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ได้เริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรดิน ด้วยการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 พร้อมขุดสระน้ำในไร่นา สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปู๋ยหมัก พด.1 และน้ำหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ปูนโดโลไมท์เพื่อปรับปรุงดินกรด เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

ปัจจุบัน หมอดินอังคาร สิงลา มีรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ 4 ไร่ของตน ได้แก่ ปลูกหน่อไม้ฝรั่งขายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงในแปลง ในราคากิโลกรัมละ 60 บาท สร้างรายได้วันละ 300-400 บาททุกวัน และยังมีกล้วยน้ำหว้าที่ปลูกบริเวณขอบสระ สร้างรายได้เดือนละ 800-1,000 บาท ไผ่กิมซุงที่ปลูกไว้ในพื้นที่ 1ไร่ 2 งาน ที่ได้ตัดจำหน่าย สัปดาห์ละ 15-20 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 25 บาท สร้างรายได้สัปดาห์ละ 500 บาท และยังมีพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน เช่น ขนุน อ้อยคั้นน้ำ มะม่วง ชมพู่ อะโวคาโด้ มะพร้าว และเลี้ยงปลา ในสระน้ำ เช่นปลาตะเพียน ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาธรรมชาติ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ไว้บริโภคไข่ และตอนนี้กำลังเริ่มทดลองปลูกตะไคร้ กล้วยหอมเบา

“เท่าที่เห็นมา โครงการนี้ที่มาทำให้เกษตรกร สามารถตอบโจทย์เกษตรกรได้ มันเป็นความหวังของชาวไร่ ชาวนา เพราะชาวนาไม่มีเงินทุน สามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปด้วยตัวเองได้” …นายอังคารกล่าว

จะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ Agri-Map นี้ ทำให้เกษตรกรมี คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ที่มีความหลาหลาย มีการขุดบ่อน้ำ สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผัก ไม้ผล ทำประมง มีอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคในครัวเรือน ที่เหลือนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้ ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แนะนำแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้

📣💥หากท่านใดที่ต้องการสอบถามหรือสนใจโครงการดีๆของกรมพัฒนาที่ดิน ติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัดของท่าน

………………………………………………