สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ สถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานคลิปวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0”

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ สถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานคลิปวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร ทั้งนี้ ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/4498