คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด “คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ดูแลสุขภาพคนกรุง ให้เข้าถึงบริการสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยง-ความแออัดในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ณ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพชุมชน เขตหลักสี่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพชุมชน พร้อมรับมอบป้าย “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” จากผู้แทน สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์  ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 53 และผู้แทนประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ เข้าร่วมงาน

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชุมชนอบอุ่น เขตหลักสี่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ ในพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็ว ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การพยาบาลพื้นฐาน และการบริการให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันโรคให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน รวมทั้งโรคเครียด ด้วยวิธีการปรับพฤติกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ ซึ่งถือเป็นบริการสำคัญที่จะช่วยลดการเกิดโรคเรื้อรังแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งการส่งต่อเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในโครงการย่อย ภายใต้โครงการใหญ่ของ “บ้านหลักสี่” ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง ที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

ทั้งนี้การเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการสุขภาพชุมชนเขตหลักสี่ และสามารถนำข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มาเป็นฐานข้อมูล เพื่อเฝ้าระวัง และประเมินภาวะสุขภาพ ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกิดจากการรักษาพยาบาล และเพื่อต้องการให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

สำหรับ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นเครือข่ายหน่วยบริการร่วมให้บริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ตามขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งจัดบริการรูปแบบใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ในชุมชน ซึ่งนอกจากทำให้ประชาชนสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลอีกด้วย เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพชุมชน เขตหลักสี่ ตั้งอยู่ที่ 45/9 ถ.งามวงศ์วาน 47 แยก 25 (ซ.ชินเขต2/25) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. เบอร์โทร 02-102-6497 การเปิดบริการ ทุกวัน 08.00 – 20.00 น.