พช.อ่างทอง ติดอาวุธทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์องค์กรในยุคโซเชียล

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและระบบฐานข้อมูล” หลักสูตร การฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าว และการตัดต่อวีดีโอ โดยมีนางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ และตัวแทนนักวิชาการกลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 22 คน ณ วัดม่วง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวกงเกวียน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2565 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ซึ่งยุทธศาสตร์การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง นั้น มีกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ

1. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน

2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

3. ยกระดับภาพลักษณ์องค์ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันปัญหาการเผยแพร่ข่าวปลอม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อันจะสร้างผลเสียต่อองค์กร

เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง และทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนิน”โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและระบบฐานข้อมูล” หลักสูตร การฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนข่าว และการตัดต่อวีดีโอ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำข่าว เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ การเตรียมตัว จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการลงทำข่าวในพื้นที่ ป้องกันปัญหาทางเทคนิค มุมมองการถ่ายภาพ ข้อควรระวังเรื่องการแต่งกายและการวางตัวให้เหมาะสม กับ สถานที่และสถานการณ์ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

1. ความสำคัญของเทคโนโลยี และอิทธิพลของข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน โดยนายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

2. การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน โดย นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ ผู้อำนวยกาครกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “นักข่าวที่ดี” ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting โดย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

4. เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและการทำคลิปวีดีโอ โดย นายศรีสุวรรณ อุ่นทะเล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โดยผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคคลที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แก่

1. นางสาววันวิสาข์ แก้วบวร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง

2. นางสาวมัตติกา แบนอ้น นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ

3. นางรสสุคนธ์ ผาสุโก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ

รางวัลภาพถ่าย ได้แก่

1. นายรภัทร เดชาโชติบดินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง

2. นางสาวกณิศา นิลศรีนวล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก
รางวัลการทำคลิปวีดีโอ ได้แก่ ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง
รางวัลผู้ดำเนินรายการยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาววันวิสาข์ แก้วบวร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ทอง

นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ให้ลดกระบวนการทางวิชาการลง เพื่อเพิ่มเวลาในการฝึกปฏิบัติและทดลองให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินกิจกรรมอย่างมีความสุข ไม่เบื่อ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรทันสมัย เป็น new look ต้นแบบของการพัฒนากรทันสมัย(Role Model) ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร พัฒนาการเชื่อมโยงระบบสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อให้มีพลังและตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ ระบบการทำงาน คู่มือการทำงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการบริการประชาชนต่อไป

📷✏️ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน✏️📷
📝ทีม พช.อ่างทอง สร้างสุขชุมชน บนความสมดุลของชีวิต📝
(holding hands) CD Angthong Strong Together (holding hands)