กรมบังคับคดีเปิดเวทีการประชุมออนไลน์ระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารจัดการคดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารจัดการคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (International Conference on Bankruptcy and Business Reorganization Management during the COVID–19 Pandemic) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกรมบังคับคดี จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมการประชุม

การจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ รวมทั้งนำความรู้ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการบริหารจัดการแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคภายหลังสถานการณ์ผ่านพ้นไป และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศด้วยกัน ภายใต้การนำเสนอหัวข้อที่สำคัญ ๔ หัวข้อ ได้แก่

๑) การปรับปรุงกฎหมายล้มละลาย เพื่อช่วยเหลือกิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ต่อไปได้ โดย Mr. Fernando Dancausa Diaz ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสภาคการเงิน กลุ่มธนาคารโลก

๒) การบริหารจัดการคดีของศาลล้มละลายกลางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย ดร.กนก จุลมนต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

๓) แนวโน้มการพัฒนาระบบกฎหมายล้มละลายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคหลังโควิด-19 โดย Prof. Xu Yangguang อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเหรินหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

๔) ผลกระทบของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับองค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (IAIR) และประเทศสมาชิก โดย Ms. Rosemary Winter-Scott OBE กรรมการบริหารองค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (IAIR)

การประชุมในวันนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ภายหลังสถานการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไปของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป