จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนกลุ่มบ้านซอยวัดป่าอารยวังสารามที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 7 หลังคาเรือน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนกลุ่มบ้านซอยวัดป่าอารยวังสารามที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 7 หลังคาเรือน ในพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอยุธยา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายเขตไม่มีไฟฟ้าใช้ บริเวณกลุ่มบ้านซอยวัดป่าอารยวังสาราม หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร โดยมี นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอําเภอ ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ พัฒนาความเป็นอยู่ให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำโครงการขยายเขตครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ให้กับราษฎร โดยมีเป้าหมาย จำนวน 141,960 หลังคาเรือน ทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีเปิดโครงการขยายเขตครัวเรือนให้ประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จำนวน 7 หลังคาเรือน เพื่อให้ขยายไฟฟ้าใช้งานครบทุกครัวเรือน เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต รวมถึงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างการรับรู้ข่าวสารของทางราชการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นอนาคตสำคัญของประเทศต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา