พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน HUG THAIS HUG PHUKET

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน HUG THAIS HUG PHUKET ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลอดทั้งภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และประชาชนชาวภูเก็ต ให้เกียรติร่วมงาน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จังหวัดภูเก็ต

โครงการ Hug Thais นี้ ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมกำหนดให้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฮักกิน ฮักเที่ยว ฮักใช้” ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการยกระดับสินค้าและบริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจ และกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะเริ่มจากโครงการ “ฮักไทย ฮักภูเก็ต” เป็นที่แรก ก่อนจะขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรมการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งยังผลักดันและส่งเสริมมาตรการ Phuket Sandbox ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

#AmazingThailand #PhuketSandBox #HugThais #HugThaisHugPhuket